Dolar : Alış : 4.8000 / Satış : 4.8086
Euro : Alış : 5.5924 / Satış : 5.6025
HAVA DURUMU

Warning: file_get_contents(http://www.mynet.com/havadurumu/asya/turkiye/#niğde): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/tarbazco/public_html/wp-content/themes/portal3/inc/box/havadurumu/hava.php on line 11
hava durumu

#niğde

Son Dakika Haberleri

Üyelik İşlemleri Yeni Üyelik / Giriş Yap

TELESİYEJ PROJESİ SUYA MI DÜŞTÜ!

Ana Sayfa » Haberler » TELESİYEJ PROJESİ SUYA MI DÜŞTÜ!
20 Şubat 2017
TELESİYEJ PROJESİ SUYA MI DÜŞTÜ!

Niğde Turizmine büyük katkı sağlayacağı duyurulan Telesiyej Projesiyle ilgili olumlu veya olumsuz bir açıklamanın olmaması, Niğde kamuoyunda proje suya mı düştü sorusunu akıllara getirdi.

Niğde Tu­riz­mi­ne büyük katkı sağ­la­ya­ca­ğı du­yu­ru­lan Te­le­si­yej Pro­je­siy­le il­gi­li olum­lu veya olum­suz bir açık­la­ma­nın ol­ma­ma­sı, Niğde ka­mu­oyun­da proje suya mı düştü so­ru­su­nu akıl­la­ra ge­tir­di.
Doğal gü­zel­lik­le­riy­le ilgi çeken 3 bin 524 metre yük­sek­li­ğin­de­ki Bol­kar Dağ­la­rı’nın kış tu­riz­mi­ne ka­zan­dı­rı­la­rak, Niğde’yi şaha kal­dı­ra­cak proje ola­rak ka­mu­oyu­na su­nu­lan, Te­le­si­yej Pro­je­siy­le ala­ka­lı olum­lu veya olum­suz bir açık­la­ma ol­ma­ma­sı, Niğde ka­mu­oyun­da pro­je­nin akı­be­ti hak­kın­da merak uyan­dı­rı­yor.

NİĞDE TU­RİZ­Mİ­Nİ ŞAHA KAL­DI­RA­CAK­TI
Ya­pı­la­cak proje ile, Ulu­kış­la İlçesi, Bol­kar Dağ­la­rı üze­rin­de bu­lu­nan, Mey­dan Yay­la­sı mev­ki­in­de Ka­ra­göl ve Çi­ni­li Göl­le­rin bu­lun­du­ğu alan­da kış spor­la­rı kap­sa­mın­da te­le­si­yej hattı ve kayak pist­le­ri ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­tay­dı. Ra­kı­mın 2 bin 300 met­re­den baş­la­yıp 3 Bin met­re­le­re çık­tı­ğı alan­da, 2 adet te­le­si­yej ve 1 adet te­les­ki olmak üzere 3 adet me­ka­nik tesis ya­pıl­ma­sı dü­şü­nü­lü­yor­du.
Bol­kar­la­rın bu pro­jey­le tu­riz­me ka­zan­dı­rıl­ma­sı ile Ter­mal Tu­rizm Mer­ke­zi Olan Çif­te­han ile en­teg­ras­yon sağ­la­na­rak, ter­mal tu­rizm kap­sa­mın­da böl­ge­ye gelen zi­ya­ret­çi­ler yak­la­şık 35 km me­sa­fe­de kış spor­la­rı kap­sa­mın­da kayak yapma im­ka­nı­na da ka­vu­şa­cak­tı. Proje ha­ya­ta geç­sey­di Niğde Tu­riz­mi ter­mal ve kış tu­riz­mi yö­nün­den şaha kal­ka­cak­tı.

PRO­JE­NİN TÜM
AŞA­MA­LA­RI BİT­MİŞ­Tİ
Niğde Tu­riz­mi için çok önem­li olan Bol­kar Dağ­la­rı pro­je­si­nin tek­nik açı­dan en ince ay­rın­tı­sı dü­şü­nül­müş ve pro­je­len­dir­me aşa­ma­sı ta­mam­lan­mış­tı. Niğde için mega proje diye ad­lan­dı­rı­lan bu pro­je­nin, hali ha­zır­da imar planı ve plan­la­ma­ya esas je­olo­jik etüt iha­le­si ya­pıl­mış, ha­ri­ta ve imar planı ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­na­rak, Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı­nın uzman ekip­le­ri ne­za­re­tin­de me­ka­nik tesis gü­zer­gah­la­rı ile pist gü­zer­gah­la­rı be­lir­len­miş­ti. Yine plan­la­ma­ya esas je­olo­jik etöt ra­po­ru Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan onay­lan­mış­tı. Böl­ge­ye kar öl­çü­mü için kar ölçüm ci­ha­zı alı­na­rak ye­ri­ne mon­taj edil­miş­ti.

PROJE KAP­SA­MIN­DA NELER VARDI
Peki Niğde tu­riz­mi için çok büyük önem arz eden bu pro­je­de neler vardı. O dö­nem­de proje için ya­pı­lan açık­la­ma­lar­da, “T1 Te­le­si­yej Te­si­si 1750 metre uzun­lu­ğun­da 4 ki­şi­lik De­tac­hab­le Bubb­le Sis­tem (Önü açı­lıp ka­pa­na­bi­len, Pa­no­ra­mik Gö­rün­tü­ye sahip rüz­gar­lık) 1500 k/sa ka­pa­si­te­li ola­rak plan­lan­dı. T2 Te­le­si­yej Te­si­si 1317 metre uzun­lu­ğun­da 4 ki­şi­lik De­tac­hab­le bubb­le sis­tem 1200 k/sa ka­pa­si­te­li,T3 Te­les­ki Te­si­si 785 metre uzun­lu­ğun­da 2’li self ser­vis 700 k/sa ka­pa­si­te­li ola­rak plan­lan­dı. Yer ala­cak kul­la­nım­lar; sno­w­bo­ard, yamaç pa­ra­şü­tü ve gü­nü­bir­lik tesis ala­nın­da alt katta ka­yak­çı­la­rın kışın yoğun kar ya­ğı­şı ol­du­ğu za­man­lar­da ka­la­ca­ğı sı­ğın­ma ev­le­ri ve üst katta ka­yak­çı­lar için gü­nü­bir­lik fa­ali­yet­ler yer ala­cak. He­lis­ki ka­ya­ğı, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ka­yak­çı­la­ra hitap edecek. Kış ay­la­rın­da me­ka­nik te­sis­ler top­lam­da 8.000 metre uzun­lu­ğun­da kayak pis­ti­ne hitap edecek. Gü­nü­bir­lik te­sis­ler ise yazın doğa tu­riz­mi kap­sa­mın­da böl­ge­yi zi­ya­re­te gelen yerli ve ya­ban­cı mi­sa­fir­le­rin hiz­me­tin­de ola­cak” de­nil­miş­ti.

DÖ­NE­MİN VA­Lİ­Sİ KILIÇ AÇIK­LA­MIŞ­TI
O dönem Niğde Va­li­li­ği gö­re­vin­de bu­lu­nan Nec­met­tin Kılıç, dev pro­jey­le ala­ka­lı ola­rak çok umut­lu ko­nuş­muş ve 2015 yı­lın­da konu hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Bol­kar dağ­la­rı pro­je­sin­de aşama aşama iler­le­dik. Önce hali hazır ha­ri­ta­la­rı çı­kar­dık. Bunun üze­rin­de mill­li park kon­sep­ti­ne uygun ola­rak imar plan­la­ma­sı­nı yap­tık ve mec­li­si­miz­den ge­çir­dik. Ta­mam­lan­dı. Daha sonra hem doğa, yaz ve kış tu­riz­mi­ne hitap edecek te­le­bis sis­te­mi­ni kur­ma­yı plan­la­dık. Tür­ki­ye’de pek yok. Ar­ka­daş­la­rı­mız Avus­tur­ya’da fu­ar­da ça­lış­ma­la­rı­nı yap­tı­lar. Kolay an­la­şıl­sın diye te­le­fe­rik diye an­la­ta­lım. 2700-3700 ko­du­na kadar bir te­le­fe­rik ku­ru­la­cak. Bu kışın 6-8 ay kış tu­riz­mi­ne hitap edecek, diğer ay­lar­da yaz tu­riz­mi­ne hiz­met ve­recek. 3700 ko­dun­da ya­pa­ca­ğı­mız gü­nü­bir­lik te­sis­den Ka­ra­göl iz­le­ne­bil­mek­te­dir, muh­te­şem bir doğa ha­ri­ka­sı­dır orası. Dün­ya­da tek öt­me­yen kur­ba­ğa­nın ol­du­ğu bir coğ­raf­ya­dır, 110 ci­va­rın­da en­de­mik bit­ki­nin ko­ru­ma al­tı­na alın­dı­ğı bir milli park böl­ge­si­dir Ku­ru­göl. Dünya dağ­cı­la­rı­nın büyük ilgi gös­ter­di­ği Me­det­siz dağı da ora­da­dır.
Yazın doğa tu­riz­mi­ne, kışın da kış tu­riz­mi­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­lar son aşa­ma­sı­na gel­miş­tir. Mayıs top­lan­tı­sın­da son ka­ra­rı­mı­zı genel mec­lis­ten ala­ca­ğız, yap işlet dev­ret for­mü­lü ile özel sek­tö­rün gay­re­ti­ne aça­ca­ğız. Onun­la il­gi­li ola­rak umu­yo­rum Mayıs ayı­nın ilk haf­ta­sın­da ala­ca­ğı­mız karar Ha­zi­ran gibi yük­sek plan­la­ma ku­ru­lu­nun gün­de­mi­ne ge­lecek. Bun­dan sonra ihale ede­ce­ğiz. Yap işlet dev­ret for­mü­lü ile ta­ma­mı­nı özel sek­tö­rün gay­re­ti­ne aça­ca­ğız. Ta­lip­le­ri de çok fazla” de­miş­ti.

PROJE RAFA MI
KALK­TI
2015 yı­lın­da etüt ve proje ay­rın­tı­la­rı­nın be­lir­len­di­ği, böl­ge­de imar ve je­olo­jik ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı proje hak­kın­da, ara­dan iki yıl gibi bir süre geç­me­si­ne rağ­men ka­mu­oyu gün­de­mi­ne gel­me­me­si, bu ko­nu­da hiç­bir açık­la­ma­nın ol­ma­ma­sı, Niğde ka­mu­oyun­da proje rafa mı kalk­tı? So­ru­la­rı­nı gün­de­me ge­tir­di.

 

Niğde Anadolu Haber

Tarih: 20-01-2017 08:33:07

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

BENZER İÇERİKLER

MEHMET TOKER VEFAT ETTİ

MEHMET TOKER VEFAT ETTİMEHMET TOKER VEFAT ETTİ Almanya’nın Mainz şehrinde ikamet eden gurbetçi

DARBOĞAZ’DAN BİR MARKA DOĞDU

DARBOĞAZ’DAN BİR MARKA DOĞDUDarboğaz’da ev tipi üretimle başlayan doğal elma sirkesi dünya markası

DARBOĞAZ’A YENİ İÇME SUYU  İSALE HATTI

DARBOĞAZ’A YENİ İÇME SUYU İSALE HATTIDarboğaz’da uzun vadede kaliteli içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan,

RastgeleSeçilen İçerik

FACEBOOK'TA BİZİ BULUN